Waarom zijn we op deze aarde? Wat heeft het allemaal voor zin? Vroeg of laat kun je jezelf dat eens afvragen, soms pas als je een depri-dag hebt, als alles voor je gevoel in herhaling valt. Die verzuchting slaakt zelfs koning Salomo in het boek Prediker in de Bijbel; alles wat je meemaakt is betrekkelijk en lijkt relatief van weinig waarde. Je kunt heel erg van dingen of situaties genieten, maar het is vaak weer even snel voorbij.

Wat hoor je in de wereld over de zin van het leven?In de traditionele kerken hoor je over het plan van God en dan het laatste oordeel. Andere godsdiensten en de wetenschap leren over totaal afwijkende meningen, zoals het leven van meerdere levens, waarin een toename wordt nagestreefd. Of juist de stelling dat er na de dood niets meer is. Sommigen roepen dat we alleen maar leven om een groter organisme in stand te houden, zoals de bacteriën op je huid, als een microkosmos met levende wezens. Anderen roepen op om het Nirwana te bereiken. En zo heeft iedereen wel een mening, zonder dat iemand de autoriteit kan aanmeten dat zijn of haar mening de enige juiste is. Niemand zou zich zo arrogant moeten opstellen dat hij de ander een geloof oplegt. De waarheid is namelijk geen zienswijze, geen leerstelling, maar de Waarheid is God.

Als schepsel kunnen we niet zelf verzinnen waarvoor we geschapen zijn. We hebben behoefte aan een Waarheid die ons leven overstijgt, wil je je kunnen optrekken. Dat referentiekader ligt hoger dan de mening van een mens.
De Bijbel leert in Johannes 1 dat Jezus het vleesgeworden Woord is. De Waarheid, Jezus, manifesteert zich door het Woord van God, de Bijbel. En daarin lezen we dat we moeten leven volgens de standaard die Hij voorgeleefd heeft. Alleen een Uitvinder kan je vertellen wat het nut is van Zijn creatie. Er is al over nagedacht voordat de schepping ontstond. De creatie zelf kan daar dus nooit andere conclusies aan verbinden.

Op internet kun je live statistieken vinden over de wereld. Je eigen omgeving en je eigen problemen worden opeens heel betrekkelijk als je die cijfers op je in laat werken. Zo leefden er de dag vóór vandaag 7,3 miljard mensen op de wereld, waren er in het afgelopen jaar 130 miljoen geboortes en 54 miljoen overlijdensgevallen. Per dag zou dat betekenen dat er ongeveer 260 duizend geboortes en 105 duizend sterfgevallen zijn.Dat is duizelingwekkend zelfs als je je realiseert hoeveel dat per seconde is. En zo staan er nog veel meer cijfers over de wereldbevolking op de website. En God overziet dat allemaal.Onze menselijke wijsheid en logica zal daar nooit aan kunnen voldoen want we zijn te beperkt om het geheel ooit te kunnen overzien. De mensheid weet pas sinds kort dat de aarde niet plat is en dat bacteriën je ziek kunnen maken. Ze geloofden er pas in toen ze het zelf konden ervaren of zien. Terwijl de Bijbel die kennis al heeft. Lees bijvoorbeeld maar eens in Job 26 en in Leviticus 11.

De hoofdvraag is dus: Wat zegt God? In het boek Prediker schrijft Salomo:
Pred. 1:2 Naar mijn mening is niets van blijvende waarde, alles is zinloos.3 Want wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde? 4 Generaties gaan en generaties komen, maar er verandert niets wezenlijks. 5 De zon komt op en gaat onder en haast zich rond de aarde om opnieuw op te gaan. 6 De wind blaast vanuit het zuiden en het noorden, hier en daar, steeds wisselend van kracht en richting, zonder ooit een doel te bereiken. 7 De rivieren monden uit in de zee, maar de zee raakt nooit vol. Het water keert weer terug naar de rivieren en vloeit weer naar de zee.8 Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel wij ook horen, tevreden zijn wij nooit.
Zoals je ziet staat er dat generaties gaan en komen en dat alles onuitsprekelijk vermoeiend is. Je zou er haast depressief van worden. En dit wordt dan gezegd door iemand die de meest wijze mens was die de aarde ooit heeft gekend. Als iemand een antwoord zou kunnen geven, is hij het wel. Uit ondervinding komt hij er achter dat hard werken leidt tot meer bezit, veel leren tot meer kennis, veel feesten tot veel plezier en ga zo maar door. Hij wilde analyseren wat al die ervaringen opleveren. Zijn ervaring is echter dat we er geen blijvende voldoening over kunnen voelen.

Zijn eindconclusie is beschreven in de laatste twee verzen van het laatste hoofdstuk, Prediker 12.
Daar staat “13 Dit is mijn uiteindelijke conclusie: heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. 14 God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren.”
Heb ontzag voor God.Denk niet dat je het zelf beter weet, maar erken dat er een hogere Macht is dan jijzelf, iets wat veel wetenschappers niet willen toegeven.
Volg Zijn geboden op.Denk niet direct aan de 613 wetten die in het Oude Testament staan beschreven, maar denk aan het hoogste gebod: Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf. (Matt. 22:37-40 en Joh. 13:34) Gevolgd door de opdracht: Heb elkaar lief zoals Ik je heb liefgehad.
En daarmee komt Hij bij het doel van het leven!

Het hele leven zit in elkaar met leren en getest worden. Jezus vergelijkt Zijn Vader in Joh. 15:1-2 met een Landman die steeds Zijn ranken keurt, waarin gekapt en gesnoeid wordt om meer vrucht te dragen. Na dit leven zal er sprake zijn van een beoordeling. De Bijbel laat dit duidelijk zien.En de verborgen acties tellen mee in die beoordeling. Het gaat Hem om je hart, je ware aard.

Dus de vraag is, ga je de test halen? Hoe gaan we met elkaar om? Hoeveel respect toon je voor het leven om je heen? Heb je mensen lief? Geef je jezelf voor de ander? Daar wordt je op getest en beoordeeld. Niet op je status, je baan, je IQ, je banksaldo of de grootte van je kerk.
Het gaat niet zozeer om te werken voor je behoud, want Jezus heeft alle zonden weggenomen, dat hoef en kun je zelf niet verdienen. Het heeft alles te maken met hoe we verder zullen gaan na dit leven.

Waarom zo moeilijk allemaal, zou je je kunnen afvragen. De meeste mensen vinden bovenstaand verhaal slechts giswerk en zouden zich geholpen voelen als God zich liet zien en zou vertellen wat je moet doen. Dat is toch makkelijker?
Realiseer je wel dat we dan nooit echt weten hoe we zouden reageren. In het openbaar kan je je geweldig goed voordoen. Op kantoor werken we bijvoorbeeld allemaal keihard als de baas er is. Maar je gaat pas zien hoe mensen echt zijn, op het moment dat de baas niet meer aanwezig is.
Mensen reageren anders als ze zich onbespied wanen.

Anderen zeggen: toont Hij zich expres niet, houdt Hij ons dom? Maar die vraag snijdt geen hout, want Hij heeft ons de Bijbel gegeven om ons te tonen waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

We kunnen de vraag van deze sessie ook benaderen op een andere manier. God heeft het antwoord al gegeven in gezinsconstructies. Kijk eens naar het beeld wat een gezin geeft, vader, moeder en kinderen. Deze vorm is in de Bijbel als een geheimenis, de man-vrouw relatie in het gezin als een typebeeld van de liefdevolle Vader en Zijn bruid, Zijn gemeente op deze wereld. Ze zijn intiem met elkaar, en door die intimiteit vindt bevruchting plaats. En die bevruchting maakt dat uiteindelijk een kind wordt geboren.
De reden dat Jezus refereert naar een wedergeboorte, is omdat Hij refereert aan dat beeld. Er ontstaat een intieme relatie met God. Dit houdt dus die intimiteit in en je wordt opnieuw geboren. De waterdoop symboliseert het vruchtwater waar het kind uitkomt. Na die wedergeboorte start je pas, je moet gaan leren Wie de Vader is.
Een kind belasten we op jonge leeftijd nog niet met alles wat je al weet. God belast ons naar onze mate van volwassenheid. Soms zegt Hij dus nee.Adam en Eva dachten door de list van de duivel dat God hen wilde beperken. Daarom aten ze van die vrucht. Maar hou op die momenten rekening met je beperkingen en denk niet dat je ergens recht op hebt. Dank Hem voor zijn visie en bescherming.
Een Vader heeft het beste met je voor en zal je liefdevol trainen en tot volwassenheid opleiden, en dat we zullen uitblinken in wat we doen naar Zijn wil. Vandaar ook Zijn belofte dat we grotere dingen zouden doen dan Hij (Joh.14:12).

De testen voor ons in deze wereld liggen in het verlengde van elkaar liefhebben: kun je geven in plaats van vasthouden? Vergeven in plaats van wraak nemen? Gaat de ander boven jezelf? Kunnen we echt liefhebben en geduld voor onze medemens opbrengen? Hoe ga je om met onrecht?

Er zullen altijd mensen zijn die vasthouden aan hun geloof dat er na de dood niets meer is. Ga daar niet in mee met het inzicht dat je nu hebt.

Lees Matth. 5:48 Wees volmaakt zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is.
Voor het woord “volmaakt” zouden we volgens de Griekse grondtekst ook het woord “volwassen, perfect, tot volle wasdom gekomen” kunnen invullen.

In 1 Kor. 13:11 staat“11Toen ik een kind was,sprak ik als een kind,voelde ik als een kind,overlegde ik als een kind.Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 12Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,doch straks van aangezicht tot aangezicht.Nu ken ik onvolkomen,maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben”(NBG).
Er moet sprake zijn van een transformatie om te kunnen reageren zoals God dat ons voorhoudt. Ook al zullen we hier op aarde vanuit het vleselijke nooit de volle waarheid kennen. En die situatie is er vanuit Zijn beschermende liefde.Je ziet dat de mensen die in de Bijbel een confrontatie met God hadden, als dood neervielen.(Johannes in Openb. 1:17 /Daniel in hoofdstuk 10:9 /Ezechiël 1). We kunnen het niet aan.

Het vervolg van 1 Kor. 13: 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (NBG)
De enige reden dat we hier op aarde zijn is dus niet om als Salomo alles uit te testen, om alles maar te genieten wat je kunt genieten, leren wat je kunt leren of alles te bereiken wat er maar te bereiken valt. Nee, het nut is om te ontdekken dat we naar Gods beeld zijn gemaakt. Om Zijn karakter en Zijn vrucht in ons leven naar voren te laten komen. Om op Hem te gaan lijken in elk opzicht. Als we tot een diamant zijn geslepen, kunnen we excelleren in de liefde die Paulus hier omschrijft. Die agapé liefde, die niet veroordeelt.

Lees 1 Kor. 4:5aSta dus niet met uw oordeel klaar!
Zolang we nog reageren vanuit een arrogantie omdat we iets denken beter te weten dan een ander, zul je altijd een reden hebben om te oordelen; maar geef ruimte voor een ander geluid. Doe gewoon wat je moet doen en laat het oordeel aan God over. Zodat we straks als Paulus kunnen zeggen “Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij”(Gal. 2:20).

Hij wil dat we zijn zoals staat in Efez. 5:27Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn.
Waarom wilde Hij dat? Lees dat eens na in Luc. 6:35Weet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn. Want Hij is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen. 36Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. 37Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand, dan zal u ook niet veroordeeld worden. Vergeef en u zal vergeven worden. 38Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden.’

Het is onze taak als Gemeente van Christus om goede dingen te doen zodat anderen onze hemelse Vader eren, (Matt. 5:14-16), zodat we Hem kunnen representeren.

Wat is het nut van het leven?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.