In de kerk horen we meestal niet zoveel over dit onderwerp. Er heerst nog altijd een taboe op. Ook zijn er veel huwelijken verknipt geraakt door verkeerde ideeën uit het verleden dat seks onrein, vies, is en schuldgevoel de kop op kan steken. Die ideeën waren vaak afkomstig uit de kerk die een verkeerd beeld heeft gecreëerd hoe God tegen seks aankijkt. Elke generatie jongeren heeft vragen over de tijd vóór het huwelijk. Over zoenen, (zelf)bevrediging en meer, hoe ver je tijdens je verkeringstijd kunt gaan. In de media worden we gebombardeerd met allerlei soorten seks, met transseksuelen, homo’s, lesbisch, pedofielen enz. Daarin wordt een beeld geschetst hoe seks zou moeten zijn. Daarbinnen dreigen we de weg kwijt te raken. En kennelijk moet je daar als christen pal voor of tegen zijn, waardoor mensen bang zijn om stelling te nemen.Hoe hoort het nu eigenlijk?

Seks is door God gemaakt, we hebben allemaal die behoeften. God sluit niet even Zijn ogen als je seks beleeft. Hij heeft seks bewust gemaakt zodat we kunnen genieten. Het is niet alleen bedoeld voor de voortplanting, maar zet stoffen vrij die je herstellen, versterken en je onderlinge band verstevigen op een bijna bovennatuurlijke manier. Daarom is het gevaarlijk als we seks gebruiken op een manier zoals God het niet bedoeld heeft. In de wereld zijn vele relaties denkbaar variërend van monogaam, polygaam, hetero-, homo- en biseksueel en transgender. Sinds de seksuele revolutie in de jaren ’60 is veel openbaar geworden. Tegenwoordig kost het maar een paar klikken om allerlei seksueel getinte plaatjes langs te zien komen op internet. Onder christenen zegt 59% dat kijken naar porno niet mag. Een deel voelt zich al schuldig als ze plotseling worden geconfronteerd met een naakte vrouw. Hoe moet je vandaag de dag als christen standhouden in een wereld als deze.

De publieke opinie bepaalt vaak wat wel en niet door de beugel kan. In Nederland is een homohuwelijk inmiddels toegestaan, terwijl in sommige culturen pedofilie, huwen met een kindvrouw, toegestaan is. Wie bepaalt nu wat wel en niet mag?

Wij geloven dat God de hemel en aarde gemaakt heeft en dus ook de Schepper is van seks. Een uitvinder van bijvoorbeeld een afstandsbediening begint met een idee in zijn hoofd en heeft er dus over nagedacht. De vorm, functionaliteit, kwaliteit enz. is helemaal bedacht. Daarna volgt een korte handleiding voor gebruikers, met meestal achterin een hoofdstukje over storingen en hun oplossing. Als je de uitvinding gebruikt zoals het bedoeld is, is een lange probleemloze levensduur gegarandeerd.

God heeft het leven gemaakt en weet dus alles over lust, hormonen en seks. Hij heeft de mens als het ware gereedschappen gegeven en een Handleiding geschreven. Als we het doel van seks misbruiken, komen de problemen.  Want God heeft ons een soevereine wil gegeven, we kunnen dus ook seks anders gebruiken dan waar het voor bedoeld was. Er kan dan ook geen optima forma genot van worden verwacht en de levensduur van je relaties is niet gegarandeerd. Zo kun je in ons voorbeeld een afstandsbediening als roerstok gebruiken, niemand houdt je tegen. En het zal best een tijdje goed gaan, maar niet heel lang..

Nergens staat in de Bijbel ‘je moet’ of ‘je mag niet’. Nee, er staat “u zult’. Niet omdat het niet mag maar omdat je vanuit liefde voor God andere keuzes maakt en daarom niet doet. Je mag alles, maar je kiest er niet voor. Als je van iemand houdt, dan zal je die met respect behandelen; je zult dingen uit liefde nalaten, ook tijdens de seks. Alles weer vanuit liefde voor God. De Bijbel is de Handleiding. Daarin staat hoe je seks het beste kunt gebruiken en het meest genot hebben.

Op het eerste gezicht lijkt de Bijbel strijdig. Lees maar eens mee in Hebr. 13:4 (Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen (NBV)), inLev. 20:13 (Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen (NBG)) en in Luc. 6:35-37 (Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.36 Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.(NBG)).

Daar lijkt bijna niet uit te komen. De Farizeeërs betrappen een vrouw in overspel (Joh. 8:3) en willen daarmee Jezus uit de tent lokken. De straf daarvoor was stenigen in die tijd. Maar Jezus oordeelde die vrouw niet. Hij zei “wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, waarna uiteindelijk iedereen afdroop. Zijn advies aan haar was “ga en zondig niet meer” om problemen te voorkomen. Had ze de Handleiding gevolgd, dan was het overspel niet gebeurd.

Wat van belang is, is het fundament bij alle interpretaties van regels. In de natuur spelen verschillende wetmatigheden een rol, denk bijvoorbeeld aan de aerodynamica en de zwaartekracht. De één is belangrijker dan de ander. Als je voldoet aan de wetten van de aerodynamica, kan je de zwaartekracht ontstijgen en kun je vliegen. In een land gaat de grondwet boven de wetten,die soms anders geïnterpreteerd worden afhankelijk van de omstandigheden. In de Bijbel is de vrijheid gerelateerd aan de basisregels. Er staat geen uitputtende lijst in over seks. De interpretatie van seks mag niet voorbijgaan aan de grondwet: Heb elkaar lief.

Bijvoorbeeld: in de wet is geregeld dat kopen van alcoholhoudende dranken is toegestaan tenzij de koper jonger is dan 18 jaar. Alcohol is niet goed voor jongeren. Die regel is er niet om hun plezier te ontnemen maar om ze een langer leven te geven. En zo gaat het ook met seks. Alles is toegestaan, maar niet alles is nuttig of opbouwend.

Wie die ander ook is, onze hoofdtaak is “elkaar liefhebben”. Op die manier kan je vrijer omgaan met andersdenkenden dan je misschien denkt. Jezus was een vriend van hoeren en tollenaars zonder dat Hij Zijn heiligheid prijs gaf. Hij oordeelde niet, terwijl wij vaak dogmatisch en veroordelend zijn.

In dit plaatje zitten de regels rondom seksualiteit iets hoger in de stapel, namelijk bij Gezinsregels en de Maatschappelijke regels. Belangrijk natuurlijk, maar altijd gebaseerd op de grondwet: Heb elkaar lief!

Het zou zo maar kunnen dat een heterohuwelijk bol staat van haat en nijd, dwangmatige seks en gebrek aan liefde. Elk ander stel zou het op die manier beter doen als ze vanuit liefde wandelen. Hoe je met elkaar omgaat en wat je tegen elkaar zegt is belangrijker dan de manier waarop je seks bedrijft. Gods norm, Zijn Handleiding is het uitgangspunt.

In het Oude Testament staan veel regels en wetten. Zo mocht een priester bijvoorbeeld geen misvorming of handicap hebben om taken te mogen uitvoeren (Lev. 21). Niet om gehandicapten een hak te zetten, maar omdat een priester is afgezonderd en een speciale positie heeft. Mensen zijn van Gods norm afgeweken sinds de zondeval van Adam, en ze dingen buiten de Handleiding zijn gaan doen, zijn er allerlei misvormingen ontstaan. Maar God wil die hoge norm bij priesters vasthouden als voorbeeld om daar te komen.Priesters met een handicap mochten wel eten van het voedsel van de priesters dat afkomstig is van de offers aan God. God veroordeelt mensen niet die niet aan de hoge norm kunnen voldoen. Hij gaat met ze mee naar hun omstandigheden en biedt ze aan om ze te helpen om naar die norm te groeien. Hij sluit mensen niet uit.

Op dezelfde manier heeft God coulance met homo’s, biseksuelen, polygamisten en echtscheiders, anders had Hij direct ingegrepen. God heeft seks gemaakt, Hij kent dus alle mogelijkheden en beperkingen. Die beperkingen zijn ook in de natuur te vinden. Daarom hoeven we ons niet druk te maken als mensen hun eigen keuze maken en een andere weg gaan.Vroeg of laat lopen ze tegen die beperkingen aan. Als mens kunnen we een paard en een ezel kruisen, maar een muilezel is vervolgens onvruchtbaar. Zodra je van de Handleiding afwijkt krijg je problemen.

Zo richt een homo zich seksueel op hetzelfde geslacht. De wetenschap kent de oorzaak niet en wijst op een gen dat verantwoordelijk zou zijn met een ‘seksueel antagonistische selectie’. Ook zou het een hormoonprobleem kunnen zijn in de embryonale ontwikkeling. Men weet eigenlijk nog niet echt waar andere seksuele voorkeuren vandaan komen, maar je hoeft je er niet druk om te maken, deze uitzondering stopt vanzelf. Een onbewoond eiland waar een homostel op komt wonen is na 100 jaar weer onbewoond, dat zit al ingebakken in de natuur. Tegenwoordig kun je kinderen adopteren als homostel, maar in een land zonder faciliteiten komt er een einde aan. Ook Gods wetten zorgen dat alles tot een einde komt. Laat je dus niet door Satan verleiden om je veroordelend op te stellen. Het fenomeen bestaat al duizenden jaren. In de media en de entertainmentwereld is homoseksualiteit veel in beeld, maar procentueel gezien op de bevolking is het niet zo veel.

God zal je nooit verlaten, dus ook niet als je homo bent. Hij kijkt verder dan je seksualiteit, Hij kijkt naar het totaalplaatje. Dit staat vaak los van de mate van geluk. Van buitenaf lijkt het bij afwijkende relaties vaak beter te gaan dan in werkelijkheid, net zoals Facebook je een vertekend beeld van de werkelijkheid oplevert.

Gods norm zal blijven, maar wij moeten groeien. Wat van belang is dat we begrijpen dat onze groei, inclusief onze seksualiteit,  maar langzaam naar Gods hoge norm toe gaat. In dit plaatje zal iemand die ooit misbruikt is in de jeugdjaren een heel andere start hebben dan iemand die liefdevol en beschermd is opgevoed. Die lijn kan dus veel heftiger zijn. Uiteindelijk kun je, als je met God wandelt en Hem in gehoorzaamheid dient, op Zijn norm uitkomen, zonder veroordelen. Want God is een God van liefde en Hij grijpt in op je ziel.

Iedereen heeft een mannelijke en vrouwelijke kant, dat begint al in de embryonale fase. Afhankelijk van hormonen komt er een jongen of meisje op de wereld. Homoseksuele neigingen kunnen een rol spelen, net als andere neigingen zoals de neiging om wat te stelen of iemand dood te wensen. Maar aan die neiging geven we niet toe, lees Galaten 1. Uiteindelijk zal je er naar toe groeien om beheerst te zijn, volmaakt te zijn en alles aan te kunnen. De weg die God met je wil gaan is een persoonlijke weg. Ook op het gebied van seks. Hij wil je liefdevol steeds hogerop brengen.

Lees 1 Kor. 6:12

  1. Je mag alles, maar niet alles is zinvol [sympherō = goed, nuttig,draagt bij, doeltreffend, ervoor gemaakt zijn]
  2. Hoewel ik alles mag, mag niets mij overheersen.
    Er mag dus geen sprake zijn van moeten, van dwangmatigheid, zich laten knechten, van verslaving of van manipulatie.God heeft ons gemaakt om vrij te zijn, ook in onze seksuele beleving met elkaar. Mis je doel niet. Denk hierbij ook aan het kijken naar porno. Dat is net zo verslavend als gok- en gameverslavingen. Vooral mannen zonder vaste relatie zijn daar erg kwetsbaar voor. Heel vaak zijn er bij verslavingen achterliggende psychosociale problemen.

En 1 Kor. 10:23

  1. Alles mag, maar niet alles is zinvol. Alles mag, maar niet alles is opbouwend. [oikodomeō= herstellen; herbouwen; repareren; stichten; oprichten, groeien in liefde, genade en heiligheid; hogerop brengen]

Er staat dus geen “moet” maar “mag”. Zonder zonde, want dat  betekent “je doel missen” en is dus niet zinvol. In het licht van bovenstaande teksten kan je concluderen dat bepaalde seksuele handelingen buiten de Handleiding vallen. Het zal je niet geven waarvoor het bedoeld is; het doel wordt niet bereikt.Het ontwerp van seks is de norm van God waar we naar toe moeten groeien. De weg kan hard en moeilijk zijn om er te komen. Dat geldt niet alleen voor seksuele zonden, maar ook alle andere zonden. Vanuit liefde moeten we iedereen de weg tonen om bij God te komen. Dat betekent ook goed omgaan met mensen die er andere seksuele ideeën op na houden. Ook voor een heterostel met een slecht huwelijk ben je genadig en bid je er voor.

Maar wat is die norm van God dan? Gods norm staat beschreven in het begin van de Bijbel in Gen. 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouwaanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn (NBG).

  • “Daarom”: in de verzen ervoor was Adam in een diepe slaap gebracht en uit zijn rib werd een vrouw gemaakt. Nog een aanwijzing dat in een man zowel man als vrouw zit. De hechting tussen man en vrouw vindt zijn oorsprong in het feit dat ze uit elkaar zijn gehaald.
  • “een man”:niet “een vrouw”, maar een volwassen man, in de Joodse beleving vanaf Bar Mitswa leeftijd, kan zelfstandig beslissingen nemen en is reproduceerbaar. Hij leeft zelfstandig en heeft zijn eigen norm, los van zijn ouders.
  • “zijn vrouw”: niet “een man”, “een vrouw”, “een vriendin”, maar “zijn vrouw”, dus een huwelijk.
  • “aanhangen” en “één vlees”: seksuele gemeenschap; ermee verkleefd zijn.

Wat is dan seks vóór het huwelijk, en hoever kun je gaan? Gezien bovenstaande teksten is het dus niet Bijbels om seks vóór het huwelijk te hebben. Wij beschouwen vaak het huwelijk als een plechtigheid waarin vooral het “ja-zeggen” tegen elkaar voorop staat en het uitwisselen van ringen. Maar in de Bijbel staat dat nergens vermeld.

Er zijn drie basiselementendie in de Bijbel te vinden zijn bij een huwelijk, namelijk een gelofte, de aanwezigheid van minstens twee getuigen en dat er een verbond gesneden wordt.Dan kom je op het gebied van seks. Het snijden van een verbond houdt in dat er bloed moest vloeien, als teken dat er leven in het verbond zit. Bij een huwelijk zie je dat deel terug bij de ontmaagding van de vrouw, er zal bloed vloeien, want het maagdenvlies wordt doorboord. Dan ben je getrouwd, je gaat een verbond aan. Seks vóór het huwelijk zou betekenen dat je al een verbond met iemand bent aangegaan. Of ben je zelfs met meerdere mannen of vrouwen naar bed geweest, dan wordt je niet gelukkiger van de verbonden die je gemaakt hebt. Je mag alles, maar niet alles treft zijn doel, niet alles gaat je gelukkig maken.Daarom legt God de nadruk op een verbond met een man en zijn vrouw.

Gods norm blijft bestaan, ook al neem je vijf vrouwen.Als iemand advies vraagt over seks kan je dus vertellen wat de Bijbel als norm stelt, zonder een oordelen te willen vellen. De persoon die je advies vraagt kan vervolgens kiezen wat hij of zij ermee wil doen.

De ideale volgorde is dus volwassen worden, je ouders verlaten en met je eigen vrouw tot één vlees worden. Alle handelingen die daarbuiten vallen is niet “één vlees” worden. Als je vóór het huwelijk van alles uitprobeert en je besluit niet verder te gaan met je beoogde partner, dan zul je mensen beschadigen. Je schept namelijk een verwachting met je daden. Ga na wat de integriteit van je hart is. Als je iemand lief hebt, dan maak je er geen misbruik van. Volg je je eigen pleziertjes of ben je dienend naar elkaar? In de wereld is de seks vooral zelfgericht, als jij je pleziertjes maar hebt. Vooral jonge mannen hebben moeite om zich te beheersen. Ze doen hun ding en de vrouw vraagt zich dan af of dat nu de hele beleving van seks zou moeten zijn. Gods karakter is juist om de ander volledig te dienen. Jonge mannen zouden zich juist moeten wegcijferen om haar te behagen en niet op zichzelf gericht zijn.Dan geniet je van de manier waarop seks bedoeld is. Adam en Eva waren naakt in het Paradijs, en er was geen schaamte. Daarin zie je ook Gods bescherming. Zo kan het ook zijn tussen man en vrouw, ondanks dat ze er net als de meeste mensen moeite mee hebben om naakt gezien te worden.

Nogmaals Hebr. 13:4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen (NBG). God laat zien wat de Handleiding is, kies je anders, dan mis je je doel, dan zitten er consequenties aan vast.

1 Kor. 7:5 Weiger elkaar de seksuele omgang niet, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben. Anders zou Satan u, door uw gebrek aan zelfbeheersing, in verleiding kunnen brengen.Je moet er dus samen over blijven spreken. Seks is een hechtingsfactor en daarvoor bedoeld. Een reden voor overspel kan zijn dat de ander niet meer “gezien” wordt, er is gebrek aan intimiteit.  Het vuur is uit, de passie en lust zijn verdwenen. Positieve aandacht blijft uit. Daarbij is de aanpak door de ander iets te onthouden geen opbouwende methode. Onderdruk de ander niet, maar gebruik de Handleiding.In hoeverre ben je bereid om je letterlijk te geven aan je partner? Dat hoeft zeker niet monotoon te zijn, je kunt het spannend houden. Lees ook eens wat voor aan je vrouw uit het Hooglied.

Matth. 5:28b wie met begerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.De reden dat Jezus dit zei is omdat alles in het hart begint. Als je een vrouw ziet en je fantaseert er op door, dan ligt overspel op de loer. Neem een voorbeeld aan Psalm 1:1 Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen,die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaar en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten.

Wandelen, zien.. en doorlopen dus. Bij stilstaan en zitten laat je dingen toe en overspel volgt. Kijk wat er gebeurde met David toen hij zijn ogen niet van Bathseba kon afhouden. Begeerte begint waar je je op focust. Met Gods principes kun je je driften leren beheersen.

Lees ook eens de volgende teksten:

Gal. 3:26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus (NBG).

Luc. 20:34 Jezus antwoordde: ‘Trouwen is iets voor de mensen van deze wereld. 35 Maar de mensen die het waard zijn in Gods nieuwe wereld te komen, zullen opstaan uit de dood. In die nieuwe wereld zullen zij niet meer trouwen. 36 Zij kunnen niet meer sterven. Wat dat betreft lijken zij op engelen. Zij zijn kinderen van God, kinderen die uit de dood zijn opgestaan.

In deze teksten lees je dat het man- of vrouw-zijn komt uiteindelijk te vervallen in de geestelijke wereld. In Christus zijn we mannelijk noch vrouwelijk. Maak je er dus niet té druk over. We zijn mensen die onderweg zijn. Neem persoonlijk het besluit om God te dienen en roep Zijn hulp in in alle gevallen waarin je moeite ervaart om er te komen.

Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat(Matth. 15:10). Hoe je spreekt en over anderen oordeelt is daar een onderdeel van.

Je kunt niet aan Gods norm voldoen als je niet verbonden blijft met Christus. Zonder Hem kun je niets doen. Lees maar mee in Joh. 15:3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem,zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen (NBV).

De wereldse publieke opinie wisselt van tijd tot tijd. Wat we vroeger normaal vonden, vinden we nu niet normaal en dat zal zich herhalen. Daar kan je dus niet op sturen. Maak je niet overdreven druk over alle seksuele varianten, want de beperkingen zitten al in de natuur.

En wij hoeven ook niet namens God een wraakactie op touw te zetten. Gideon werd geroepen door God en moest als eerste actie het beeld van Baäl neerhalen. De inwoners wilden wraak nemen, maar Gideons vader zei tegen ze: dat hoeft niet, laat de wraak maar Baäl over als hij echt zo machtig is. Er gebeurde natuurlijk niets.. (Richt. 6:25 e.v.)

God zorgt zelf wel voor het eindoordeel over het leven. Jouw verantwoordelijkheid is om je te blijven afvragen of je seksuele beleving in lijn is met Gods norm, dus met respect, wederzijdse afspraken en ruimte voor alle aspecten van Zijn karakter:liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22).

Seks. Wat mag wel en wat mag niet?
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *