“Zoonschap” heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen, met volwassen worden, met worden als je Vader, met Zijn wil doen. Zodat je uiteindelijk grotere dingen doet dan Jezus, zoals Hij beloofd heeft in Joh. 14:12. Omdat God onzichtbaar is, is Hij in het vlees gekomen naar deze wereld zodat we met onze eigen ogen konden zien hoe we zouden moeten functioneren. Niet alleen Zijn karaktertrekken zoals liefde, blijdschap en vrede, maar het geldt ook voor de dynamiek van Jezus. Hij sprak en het gebeurde, Hij had autoriteit en er overkwam Hem niets wat Hij niet voorzag. En zo is dat ook voor ons allemaal bedoeld. Alleen is het een groei. Vooral ook in onze geestelijke waarneming, onze geestelijke zintuigen, zodat we niet zouden leven in het moment, maar dat we van tevoren zouden weten wat er gaat gebeuren. God heeft bedoeld dat we profetisch zouden kunnen wandelen. Onverwachte gebeurtenissen dienen daarom altijd als een geestelijke training.

Mensen vragen nogal eens “Als God bestaat, waarom doet ie er dan niets aan, is er zoveel ellende in de wereld,en sterven er mensen onschuldig.”? Het lijkt op een vraag, maar het is meestal een bewering. Ze ontkennen een goede God in deze slechte wereld. Hoe reageer je dan als zoon op de negatieve berichten over je Vader? Hij wordt vaak aangeklaagd en mensen twijfelen aan Zijn bestaan.
We nemen een voorbeeld aan onze Broer, Jezus zelf. Na Zijn doop werd Hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid. Hou er dus ook in jouw leven rekening mee dat je uitdagingen zult krijgen en niet zonder slag of stoot in het beloofde land wordt gebracht. Als Satan Jezus na veertig dagen verzoekt in de woestijn komt hij met een aanklacht. Let op de tactiek, juist op een moment dat Hij lichamelijk zwak is. En eigenlijk is het dezelfde vraag die vandaag de dag nog wordt gesteld, namelijk “Je bent God, waarom die Je er niets aan?” en daarmee daagt hij Jezus uit om wat aan de honger te doen.
(Matt. 4:3 ‘U bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden’). Je ziet hier dus ook meteen hoe oud de vraag al is, en uit welke bron dat komt. De negativiteit die door de mens is veroorzaakt aanwenden om God de schuld te geven.

Bedenk dat als er kwaad is, er dus ook goed moet zijn. En lijden is nodig, wil er gezondheid zijn. Niemand zit te wachten op pijn, maar zonder pijnprikkels kun je geen gezondheid hebben. Er zijn gevallen bekend van kinderen die geen pijn voelen. Het lijkt ideaal maar doordat ze geen pijn kennen, hebben ze het ook niet door als er iets mis is. Pijn heeft dus wel degelijk een functie. En op die manier heeft kwaad dus ook een functie.
Wie bepaalt of iets goed of kwaad is? Voor goed en kwaad is een morele wet nodig. Een wet kan alleen bestaan op basis van een Wetgever, een Autoriteit: God. Andersom geredeneerd: Mocht je niet in een God geloven, dan heb je ook geen goed en kwaad. Dan slaat de vraag in dit onderwijs nergens meer op.
Heeft de mens dan misschien zelf in de loop van eeuwen een morele wet opgesteld? Feit is dat verschil in goed of kwaad vaak cultuurbepaald is, dus geen wereldomvattende ideeën. Vroeger was abortus moord, maar in onze democratie is inmiddels bepaald dat abortus tot de vierentwintigste week is toegestaan. In andere landen geldt dat dan weer niet. Dus menselijke ideeën of democratie zijn niet maatgevend voor een morele wet. Wat je ook met elkaar bedenkt of afspreekt, diep van binnen weet je vaak al of iets niet oké is. Verhalen van moordenaars wijzen er ook op dat hun gevoel na een misdaad verdoofd moet worden met drank of drugs. Kwaad is niet in de wereld omdat God niet bestaat, maar omdat mensen er voor kiezen! En zolang we God niet als Autoriteit erkennen zal er kwaad zijn. In de wereld en in je eigen leven.

De duivel probeert je steeds een bewijs te laten leveren dat God bestaat. Maar God is van een veel hogere orde. In het verhaal in Mattheus lees je dat Jezus reageert vanuit het Woord. Het gaat er niet om dat Hij moet bewijzen Wie Hij is, maar dat Hij gehoorzaam is en blijft aan God de Vader. Wij moeten op het Woord gaan staan, ook al lijkt het niet goed met je te gaan. Ook al zie je God niet, Hij bestaat wel. Vergelijk het eens met emoties; je ziet ze niet maar je voelt en ervaart ze wel. Als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent, kun je haast geen hap meer door je keel krijgen. Je lichaam reageert dus op iets wat je niet ziet. Hou er rekening mee dat God buiten de tijd staat. De aarde is besloten in ruimte, tijd en substantie. Die factoren hebben we als mens nodig om te kunnen bestaan. God staat buiten die orde. Hij is veel groter dan we ooit kunnen waarnemen.

Hebr. 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet (NBG).

In de wereld zeggen ze “eerst zien, dan geloven”, maar Bijbels gezien is dat juist geen geloof. De Bijbel zegt het andersom, dat geloof een zekerheid in je hart is wat je niet kunt zien. Geloof heeft alles te maken met iets wat je niet kunt waarnemen, maar als een bewijsstuk in je hart zit, in een dimensie die je niet kunt waarnemen. Je kunt dus weten, terwijl je het nog niet ziet, dat iets gaat gebeuren. Dat is geloven. En als God dat geloof in je hart plant, dan weet je wat mensen ook roepen en wat er verder ook gebeurt in de wereld, iets gaat gebeuren omdat je het al hebt gezien in die hogere dimensie.
Het is Gods wil, dat wij als kinderen Gods, dat wij vanuit die dimensie zouden functioneren. Dat je in de geest al hebt ontvangen omdat je al bij God bent geweest. Onze tijd met Hem is daarom zo ontzettend belangrijk, omdat je daarin ontvangt wat in die hemelse dimensie heeft plaatsgevonden.

We kunnen door allerlei problemen gaan, in je gezin, op je werk, met je buren of je familie of zelfs in je lichaam. God heeft een oplossing gegeven in Christus, zodat we gaan tappen uit die hogere dimensie, zodat je weet waarom dingen gaan zoals ze gaan, en dat je soms een koers daarin kunt wijzigen. Daarom zegt Jezus ook dat Hij niets anders deed dan dat Hij de Vader heeft zien doen. Ook wij moeten ons focussen, als zonen Gods, op de hogere dingen. Daarom zegt de Bijbel “bedenk de dingen die boven zijn”, gefocust op hemelse zaken (Kol. 3:1). Leven met Hem demonstreert je keuzes, dat geeft impact. Waar je ook komt, er verandert wat, omdat God het je al heeft getoond. Mensen kunnen God niet meer ontkennen omdat ze wonderen zelf meemaken.

Hebr. 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. 6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (NBG).
Volgens deze tekst is alles wat we zien ontstaan uit een wereld, een dimensie, die we niet kunnen zien. Op menselijk vlak kennen we dat ook. De stoel waarop je zit, de techniek die we gebruiken, het is allemaal bedacht. Een uitvinder “ziet” al in zijn hoofd hoe zijn uitvinding eruit moet gaan zien, het was onzichtbaar voordat het gemaakt was.

Je hebt geloof nodig om God te kunnen benaderen en om Zijn plannen te kunnen onderscheiden.
De reden dat deze wereld ondergedompeld is in ellende, is omdat ze Hem niet wensen te erkennen. Mensen zoeken Hem niet en geloven niet dat Hij bestaat. De aarde wordt dagelijks uitgewrongen door allerlei rampzalige plannen, waardoor er van alles mis gaat. Van ontbossing tot klimaatveranderingen. Mensen geloven niet in God, maar ze willen Hem wel de schuld geven.. Terwijl ze zelf die keuzes maken. Om nog een voorbeeld te noemen: Er is op aarde voldoende voedsel om 1,5 keer de huidige wereldbevolking te eten te geven, maar vanuit marketingoverwegingen wordt een groot deel van het voedsel doorgedraaid, weggegooid. Door die hebzucht en egotripperij sterven er enorm veel mensen.

Sommigen verwachten dan actie van God. Ze vragen zich waarom God al die arme slachtoffers niet beschermt door “iets” te verzinnen. God is inderdaad almachtig, maar Hij houdt niet al het kwaad tegen. Het antwoord zit in agapē-liefde, onbaatzuchtige, zelfopofferende liefde. Echte liefde maakt vrij, laat die persoon in zijn waarde en geeft diegene keuzevrijheid. Zodra God ingrijpt in élk ding dat slecht is, dan verdwijnt de keuzevrijheid. Het klinkt allemaal geweldig, er kan niets meer misgaan, maar je hebt geen vrijheid meer. Alles wordt voor je geregeld. Je bent een robot, een speeltje van God geworden. Maar je bent zelf verantwoordelijk. Daarom heeft God het zoonschap bedoeld.
Bij de schepping zag God dat het zeer goed was. Hij maakte de mens naar Zijn beeld, om te kunnen functioneren zoals Hij functioneert. Hij gaf ons alle autoriteit over de schepping, deze aarde. Vanaf dat moment waren wij verantwoordelijk om er goed mee om te gaan. Alleen kozen Adam en Eva ervoor om Hem niet te erkennen als Wetgever, waardoor de hele wereld in verval raakte. En dat maken we nog dagelijks mee. En wij kunnen niet oordelen over God waarom en wanneer Hij wel of niet ingrijpt in gebeurtenissen. Dat kunnen we niet overzien.

Een christelijke filosoof vertelde eens een verhaal wat tot de folklore behoort in India en gaat als volgt. Een man heeft een prachtig paard, maar het paard rent op een dag weg. Sommigen noemen dat pech. Een dag later komt het paard terug met twaalf wilde paarden in zijn gevolg. Sommigen noemen dat geluk. De zoon van de man probeert een mooi wild paard te temmen en breekt een been. Is dat pech? Weer een dag later rekruteert een guerrillabeweging sterke jonge mannen voor het leger. Zijn zoon ontloopt rekrutering door zijn gebroken been. Is die beenbreuk en al die andere gebeurtenissen nu een kwestie van goed of slecht? Daar kunnen we eigenlijk geen uitspraak over doen. Pas met de voleinding van de wereld is pas een conclusie mogelijk. Het zou het toppunt van arrogantie zijn als we God ter verantwoording zouden willen roepen, terwijl we zelf de oorzaak zijn. Je kunt God, iedereen en alles de schuld geven als je leven niet loopt zoals je het zelf graag had gezien, maar dat is geen typebeeld van “zoonschap”.
Onze reactie op gebeurtenissen zou moeten zijn “Uw genade is mij genoeg, met U kan ik dit overwinnen”, zoals Paulus schrijft in 2 Kor. 12:9-10. Ook als je het niet snapt kan dat toch je reactie zijn. Hij is met je en wil in je wonen met Zijn Geest. God ter verantwoording roepen kan alleen als je Hem erkent en in Hem gelooft. En dan vraag je het Hem met respect. Het is dan net als David in de Psalmen schrijft, een hulproep vanuit een andere basishouding.

De bottomline is dat God al wel degelijk voorzien heeft. De morele standaard staat al vermeld in Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God (NBG).
Het gaat opnieuw over liefde. De liefde die ons ook vrijheid heeft gegeven om te kiezen, de vrijheid van meningsuiting. We hoeven niet te kiezen voor God, ook al heeft Hij ons gemaakt. Hij houdt zoveel van je dat je zelf mag kiezen wat je doet.
Maar als je wel voor Hem kiest, in Hem gelooft, Hem erkent, Zijn autoriteit aanvaardt, dan zal kwaad in je leven geen kans krijgen. Dan ga je niet verloren maar zult eeuwig leven. Dat kan vanaf nu. Waar Christus verschijnt, zullen wij ook verschijnen (Kol. 3:4). De behoudenis van deze wereld is afhankelijk van de zonen Gods. Christus met ons, het lichaam van Christus, de christenen samen. En daarom hebben we onze kerkstructuur als netwerk.
De oproep aan ons is om als kerk, in onze structuur als Harvest Global Network, de wereld in te gaan, je omgeving, om daar het licht te zijn. Leef niet vanuit wat je ziet of wat je voelt, maar waar je in gelooft, leef uit Zijn beloften. Jezus reageert niet met doctrine, maar wijst op alles wat er gebeurt. Getuig van wat God betekent in je leven, wat Hij voor je gedaan heeft en nog doet. Laat je niet uit het veld slaan, maar hou vol, blijf bidden! Ga niet achterover hangen, anders belemmer je je groei. Als een klein kind niet doorzet, leert hij nooit lopen. Duik in Zijn Woord, vraag om openbaring. Ook de discipelen werden niet gepamperd en werden al op pad gestuurd terwijl ze onderling nog vaak genoeg ruzieden. God zit niet te wachten op een bepaalde perfecte mens. Hij kan je in je gehoorzaamheid overal voor gebruiken.

En het gaat verder in Joh. 3:19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos (NBG).
Dit is dan ook de reden dat er ellende in de wereld is. Mensen kiezen zelf voor de duisternis. En dat brengt meteen de verantwoordelijkheid bij jou en mij. Wij zijn Zijn ambassadeurs. Als wij niet demonstreren dat God werkelijk bestaat, en dat Hij liefde is, hoe zullen ze het dan weten (Rom. 10:14). Het gaat om de harten van mensen. En mochten mensen niet willen luisteren, dan zegt dat niks over jou. Jezus kon in Zijn geboorteplaats niets doen, omdat ze Hem niet konden geloven. Ze hadden Hem als kind zien opgroeien en dachten Hem dus te kennen. In de gelijkenis van de zaaier, zie je dat de grond waarop het zaad valt bepaalt wat er met het zaaigoed gebeurt, ongeacht de zaaier of het zaad. En die grond is je hart. Wat je doet met het zaad wat je ontvangt, bepaalt of je vrucht gaat voortbrengen of niet. Bij elke moeizame gebeurtenis in je leven kun je terugvallen op de belofte dat je bent vrijgekocht. Denk aan het verhaal over het de man met het paard. Wat er vandaag tegen zit, zou morgen wel eens een zegen kunnen zijn. Vertrouw God. Praat met God, vraag naar Zijn wil. Bekeer je vandaag nog. Neem een besluit om het vanaf vandaag te gaan doen. Vertegenwoordig Hem daar waar je bent. Kies voor Zijn principes. Geef mensen perspectief zoals in 2 Kon 7 waarin God op wonderbare manier helpt bij een zware hongersnood. In één nacht kan een situatie volledig veranderen. Daar kan je een rol in vervullen als je in contact blijft met God en zicht krijgt op het moment dat het tij gaat keren. Wij hebben ook ontdekt dat de vijand is verslagen en dat er overvloed is in een leven met Jezus Christus. We hebben dus een Boodschap. Er is hoop! Vertel het rond!

Als God bestaat, waarom doet ie er dan niets aan…?

2 gedachten over “Als God bestaat, waarom doet ie er dan niets aan…?

 • november 12, 2021 om 11:31 am
  Permalink

  Goedemiddag,

  Ik wil graag een reactie achterlaten door alleen maar te zeggen dat u een erg goed artikel heeft geschreven. Het heeft bij mij veel waarheid en duidelijkheid bevestigd.

  Dank u wel.

  Groeten!

  Beantwoorden
 • november 26, 2021 om 12:25 pm
  Permalink

  God bestaat niet! maar wel een schepper.
  De wereld gaat ten onder door mensen die zich zelf beschouwen als god.
  de egoisme in de mens zelf.
  onthoud een ding goed,het woord mens is gemaakt door mensen zelf,eigenlijk zijn we zielen die gekleed zijn met het vlees.
  mensen die goede dingen doen behoren tot de schepper want dat is zijn/haar bedoeling geweest.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.